INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO − informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kronos EDM Dariusz Chmielewski z siedzibą w miejscowości Tupadły 129, 88-101 Inowrocław, dane kontaktowe: adres e-mail: kronos@kronosedm.pl

Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu zawarcia i wykonania umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, które przetwarzają w naszym imieniu Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom zajmującym się windykacją naszych wierzytelności.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, tj. przez okres, w którym mogą się ujawnić roszczenia związane z zawarciem i wykonaniem umowy, zgodnie z terminami przedawnienia określonymi w kodeksie cywilnym, dane niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – będą przechowywane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. właściwego Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia z Panią/Panem umowy.